Ardal Ymwelwyr

Mae Marina Abertawe yn cynnig angorfeydd i ymwelwyr am gyn lleied â diwrnod i gyhyd â mis. Mae angorfeydd tymhorol ar gael hefyd, gyda thelerau contract 3, 4, 5 a 6 mis. Mae rhestr brisiau sy’n manylu’n holl opsiynau angori a gwasanaethau ar gael yma.

Mae Marina Abertawe yn Ardal Forol arobryn Dinas Abertawe. Ymylir arnom ar un ochr gan draeth tywodlyd Bae Abertawe. Mae canol y ddinas fywiog, gyda’r holl amwynderau y bydd eu hangen arnoch, daith gerdded fer yn unig i ffwrdd.

Mae ymweld â Marina Abertawe’n golygu y byddwch yn gallu cyrraedd Penrhyn Gŵyr yn hawdd. Dynodwyd Penrhyn Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf Prydain, a cheir sawl bae hardd yno lle y gallwch angori ac ymlacio.

Mae’r cysylltiadau cludiant yn wych – rydym tua 10 munud o daith mewn car o C42 yr M4. Mae’r gorsafoedd bws a thrên o fewn pellter cerdded hawdd.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, ffoniwch ein staff gwybodus a chymwynasgar. Mae ein manylion cyswllt ar gael yma. Ni waeth pa mor hir rydych am aros, edrychwn ymlaen at eich croesawu i Abertawe cyn bo hir!

 

Dyfynbrisiau

Os hoffech wybod beth yw cost angorfa flynyddol neu angorfa i ymwelwyr ym Marina Abertawe, cofnodwch yr hyd cyffredinol (HC/LOA) yn y blwch. Caiff dadansoddiad cost llawn o’r holl gostau ar gyfer angorfeydd tymhorol a blynyddol ei ddangos wedyn.


Cynllun y marina

Rhennir Marina Abertawe yn dair rhan. Gallwch weld a lawrlwytho cynlluniau o bob rhan i’ch helpu gyda’ch ymweliad.


Swansea Maritime Quarter from the seaArweiniad i Ymwelwyr wrth Gyrraedd

Pan fyddwch yn cyrraedd y tu mewn i bennau’r pierau wrth fynedfa’r afon, (51,36’.43G  003,55.67Gn) ffoniwch “Tawe Lock” ar VHF 18 a dweud wrth feistr y loc eich bod yn ymwelydd sy’n chwilio am loc i mewn ac angorfa.


Marina OfficeAmodau a Thelerau Defnyddio’r Marina

Mae’r holl ddefnydd o’r marina yn amodol ar y rheolau hyn.  Sicrhewch eich bod yn darllen ac yn deall pob un ohonynt cyn i chi angori’ch cwch yn y Marina.


Marina LockGweithredu’r Loc

Gellir mynd i mewn i Farina Abertawe drwy Loc y Marina, ac mae ffordd i mewn o’r môr hefyd drwy Loc Tawe. Mae gwybodaeth am oriau gweithredu’r lociau mynediad iddynt a’u gweithdrefnau ar gael isod.


Tawe LockAmserau Cau Loc Tawe

Caiff Loc Tawe ei gau ar rai adegau yn ystod y flwyddyn.


Marian LightsGoleuadau’r Marina a Morglawdd Tawe

Mae goleuadau traffig yn y Marina a Morglawdd Tawe.


Dynesu at loc ac afon Tawe ar lanw isel

Dynesu at loc ac afon Tawe ar lanw isel

Afon Tawe 30/04/2018 am 14:18, 0.8m dros sil loc Tawe (gorllanw)


Swansea from the seaGwybodaeth Lywio ar gyfer Marina Abertawe

Ym Mae Abertawe, mae llifau llanwol yn llifo gwrthglocwedd  am 9.5 awr (Penllanw Abertawe -3.5 i +6) gyda cherrynt ar adegau oddi ar Ben y Mwmbwls. O Benllanw  -6 i -3 mae’r llif yn gwrthdroi, ac yn mynd tua’r gogledd, heibio i Ben y Mwmbwls tuag at Abertawe.


Water ripples on sandGwybodaeth am y llanwau ar gyfer Bae Abertawe

Gwybodaeth am lanwau gan gynnwys siartiau data.


Flowers in the MarinaCyfleusterau

Manylion y cyfleusterau a ddarperir yn y Marina.


BoatsDiogelwch a Diogeledd

Dilynwch ein cyngor isod i helpu i sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n defnyddio’r Marina.


Sunset on the GowerTywydd

Cyhoeddir rhagolygon dyddiol a’u harddangos ym mhob loc am 08:00. Mae ffacs tywydd ar gael hefyd yn y swyddfa.