Defnyddwyr y Marina

Cynllun y marina

Rhennir Marina Abertawe yn dair rhan. Gallwch weld a lawrlwytho cynlluniau pob un o’r rhannau hyn i’ch helpu gyda’ch ymweliad.


AnchorDiweddaru’ch manylion yswiriant

Defnyddiwch y ffurflen hon i’n hysbysu o newid yn eich manylion yswiriant.


Marina logoTalu anfoneb

Gellir talu drwy gerdyn credyd neu ddebyd. Dewiswch ‘Anfonebau’r Cyngor’ fel y math o dâl, nodwch eich rhif anfoneb a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrîn.


Dyfynbrisiau

Os hoffech wybod beth yw cost angorfa flynyddol neu angorfa i ymwelwyr ym Marina Abertawe, cofnodwch yr hyd cyffredinol (HC/LOA )yn y blwch. Caiff dadansoddiad llawn o’r holl gostau ar gyfer angorfeydd tymhorol a blynyddol eu dangos wedyn.


Marina OfficeAmodau a Thelerau Defnyddio’r Marina

Mae’r holl ddefnydd o’r marina yn amodol ar y rheolau hyn.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall pob un ohonynt cyn i chi angori’ch cwch yn y marina.


Marina LockGweithredu’r Loc

Gellir mynd i mewn i Farina Abertawe drwy Loc y Marina, ac mae ffordd i mewn o’r môr hefyd drwy Loc Tawe. Mae gwybodaeth am oriau gweithredu’r lociau, mynediad iddynt a’u gweithdrefnau ar gael isod.


Tawe LockAmserau Cau Loc Tawe

Caiff Loc Tawe ei gau ar rai adegau yn ystod y flwyddyn.


Marian LightsGoleuadau’r Marina a Morglawdd Tawe

Mae goleuadau traffig yn y Marina a Morglawdd Tawe.


Dynesu at loc ac afon Tawe ar lanw isel

Dynesu at loc ac afon Tawe ar lanw isel

Afon Tawe 30/04/2018 am 14:18, 0.8m dros sil loc Tawe (gorllanw)


Swansea from the seaGwybodaeth Lywio ar gyfer Marina Abertawe

Ym Mae Abertawe, mae llifau llanwol yn llifo gwrthglocwedd  am 9.5 awr (Penllanw Abertawe -3.5 i +6) gyda cherrynt ar adegau oddi ar Ben y Mwmbwls. O Benllanw  -6 i -3 mae’r llif yn gwrthdroi, ac yn mynd tua’r gogledd, heibio i Ben y Mwmbwls tuag at Abertawe.


Water ripples on sandGwybodaeth am y llanwau ar gyfer Bae Abertawe

Gwybodaeth am lanwau gan gynnwys siartiau data.


Flowers in the MarinaCyfleusterau

Manylion y cyfleusterau a ddarperir yn y marina.


BoatsDiogelwch a Diogeledd

Dilynwch ein cyngor isod i helpu i sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n defnyddio’r Marina.


Sunset on the GowerTywydd

Cyhoeddir rhagolygon dyddiol a’u harddangos ym mhob loc am 08:00. Mae ffacs tywydd ar gael hefyd yn y swyddfa. Mae mwy o wybodaeth am y tywydd ar gael hefyd gan Wylwyr y Glannau Abertawe neu Ragolygon Marinecall y Swyddfa Dywydd (Met Office).