Diogelwch a Diogeledd

Dilynwch ein cyngor isod i helpu i sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n defnyddio’r Marina.

Diogelwch

Mae gât sy’n cloi ei hun ar bob troedle, a cheir mynediad drwy ddefnyddio allwedd diogeledd pontŵn. Cysylltwch â’r dderbynfa er mwyn cael y rhain.  Mae blaendal ad-daladwy o £5.00  am bob allwedd, felly cadwch eich derbynneb. Peidiwch â gadael na chadw’r gatiau ar agor; mae diogeledd y safle er lles pawb. Mae swyddog diogelwch yn patrolio’r marina yn y nos ac mae CCTV ar waith ar draws y marina cyfan.

Diogelwch Cyffredinol

Ceir diffoddiaduron tân mewn blychau mawr coch yn rheolaidd ar y pontynau, yn ogystal â chylchoedd achub.  Peidiwch â symud yr eitemau hyn. Efallai bydd eu hangen mewn argyfwng.  Dylai plant ifanc wisgo siacedi achub drwy’r amser. Ceir ffonau cyhoeddus ger pob troedle yn Rhan 1.

Cyfyngiadau Cyflymder

Mae cyfyngiad cyflymder o 4 not yn y Marina, ar y dŵr a gronnir a’r afon. Gorfodir y cyfyngiad cyflymder ar yr afon gan fwrdd y dociau. Rheolwch ôl eich cwch.

Diogelwch Pontŵn

Gall y pontynau fod yn llithrig iawn pan fyddant yn wlyb neu’n llawn rhew. Ceir biniau grit ger pob troedle. Gall gwyntoedd cryfion achosi problemau symudedd a gall hyrddiad sydyn o wynt eich dal yn annisgwyl. Cynghorir cwsmeriaid i beidio â mynd allan ar y pontynau mewn tywydd garw oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol. Dylid cymryd gofal arbennig ar rampiau’r troedleoedd ac wrth fynd ar gychod ac oddi arnynt.

Tân

Caiff y cypyrddau tân ar y pontynau eu harchwilio unwaith yr wythnos. Os bydd tân ar fwrdd y cwch, dilynwch y camau syml hyn.

 1. Canwch y larwm
 2. Cysylltwch â’r gwasanaethau brys. Man ffonio – Swyddfa’r Marina, ffôn Rhan 1 neu ochr y gogledd ger gât deiliaid yr angorfeydd
 3. Cliriwch bobl o’r ardal
 4. Peidiwch â cheisio diffodd tân oni bai ei fod yn ddiogel i chi wneud hynny, ac os ydy, defnyddiwch y diffoddiaduron a ddarperir yn y cypyrddau argyfwng
 5. Ciliwch i bellter diogel o du’r gwynt – PEIDIWCH Â RHEDEG!
 6. Peidwch â chreu rhwystr ar y bont – bydd angen mynediad clir ar y gwasanaethau brys
 7. Dilynwch gyfarwyddiadau staff y Marina
 8. Peidwch â dychwelyd i’r llong nes rhoddir yr arwydd fod popeth yn glir

Gweithredu Tân – Adeiladau, wrth glywed larwm

 1. Gadewch yr adeilad ar unwaith
 2. Os yw’n bosib, ffoniwch y gwasanaeth tân
 3. Cysylltwch â Swyddfa’r Marina

Gweithredu Tân – Pontynau, wrth ddarganfod tân

 1. Symudwch i bellter diogel
 2. Os yw’n bosib, ffoniwch y gwasanaeth tân
 3. Cysylltwch â Swyddfa’r Marina.