Yn meddwl am ymuno â ni?

Swansea Marina

Mae Marina Abertawe yn Ardal Forol arobryn dinas Abertawe. Ymylir arnom ar un ochr gan draeth tywodlyd Bae Abertawe. Mae canol y ddinas fywiog, gyda’r holl amwynderau y bydd eu hangen arnoch, daith gerdded fer yn unig i ffwrdd.

Mae angori ym Marina Abertawe yn golygu mai Penrhyn Gŵyr fydd eich ardal fordeithio leol. Dynodwyd Penrhyn Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf Prydain, a cheir sawl bae hardd yno lle y gallwch angori ac ymlacio.

Ceir amrywiaeth gynhwysfawr o fusnesau morol ar y safle, sy’n gallu darparu ar gyfer holl agweddau ar gynnal a chadw ac atgyweirio llongau. Mae gan Farina Abertawe ei iard longau ei hun, gyda theclyn codi sy’n gallu codi llongau hyd at 20 t. Hefyd mae gennym graen jib 1t ar gyfer peiriannau a mastiau.

Mae’r cysylltiadau cludiant yn wych – rydym tua 10 munud o daith mewn car o C42 yr M4. Mae’r gorsafoedd bws a thrên o fewn pellter gerdded hawdd.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, ffoniwch ein staff gwybodus a chymwynasgar. Mae ein manylion cyswllt ar gael yma.  Rydym yn gobeithio’ch gweld chi’n fuan!

 

Dyfynbrisiau

Os hoffech wybod beth yw cost angorfa flynyddol neu angorfa i ymwelwyr ym Marina Abertawe, cofnodwch yr hyd cyffredinol (HC/LOA) yn y blwch. Caiff dadansoddiad cost llawn o’r holl gostau ar gyfer angorfeydd tymhorol a blynyddol ei ddangos wedyn.


Cynllun y marina

Rhennir Marina Abertawe yn dair rhan. Gallwch weld a lawrlwytho cynlluniau o bob rhan i’ch helpu gyda’ch ymweliad.


Swansea Maritime Quarter from the seaArweiniad i Ymwelwyr wrth Gyrraedd

Pan fyddwch yn cyrraedd y tu mewn i bennau’r pierau wrth fynedfa’r afon, (51,36’.43G  003,55.67Gn) ffoniwch “Tawe Lock” ar VHF 18 a dweud wrth feistr y loc eich bod yn ymwelydd sy’n chwilio am loc i mewn ac angorfa.


Marina OfficeAmodau a Thelerau Defnyddio’r Marina

Mae’r holl ddefnydd o’r marina yn amodol ar y rheolau hyn.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ac yn deall pob un ohonynt cyn i chi angori’ch cwch yn y marina.


Marina LockGweithredu’r Loc

Gellir mynd i mewn i Farina Abertawe drwy Loc y Marina, ac mae ffordd i mewn o’r môr hefyd drwy Loc Tawe. Mae gwybodaeth am oriau gweithredu’r lociau, mynediad a gweithdrefnau ar gael isod.


Tawe LockAmserau Cau Loc Tawe

Bydd Loc Tawe ar gau ar rai adegau yn ystod y flwyddyn.


Marian LightsGoleuadau’r Marina a Morglawdd Tawe

Mae goleuadau traffig yn y Marina a Morglawdd Tawe.


Swansea from the seaGwybodaeth Lywio ar gyfer Marina Abertawe

Ym Mae Abertawe, mae llifau llanwol yn llifo gwrthglocwedd  am 9.5 awr (Penllanw Abertawe -3.5 i +6) gyda cherrynt ar adegau oddi ar Ben y Mwmbwls. O Benllanw  -6 i -3 mae’r llif yn gwrthdroi, ac yn mynd tua’r gogledd, heibio i Ben y Mwmbwls tuag at Abertawe.


Water ripples on sandGwybodaeth am y llanwau ar gyfer Bae Abertawe

Gwybodaeth am lanwau gan gynnwys siartiau data.


Flowers in the MarinaCyfleusterau

Manylion am y cyfleusterau a ddarperir yn y Marina.


BoatsDiogelwch a Diogeledd

Dilynwch ein cyngor isod i helpu i sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n defnyddio’r Marina.


Sunset on the GowerTywydd

Cyhoeddir rhagolygon dyddiol a’u harddangos ym mhob loc am 08:00. Mae ffacs tywydd hefyd ar gael yn y swyddfa.